Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Jeito BV. zich aan de wettelijke bepalingen die daarvoor gelden. De organisatie respecteert de privacy van de werknemers en verzamelen en/of verwerken geen persoonsgegevens van onze werknemers zolang dit geen gerechtvaardigd doel dient.
 
In deze privacyverklaring informeert Jeito BV. haar werknemers over de wijze waarop er omgegaan wordt met de gegevens van de werknemers. Deze gegevens worden zorgvuldig beveiligd. Hierbij houdt Jeito BV. zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
 
Jeito BV. houdt een register van verwerking bij ten aanzien van alle persoonsgegevens. Het register brengt niet alleen de processen in kaart: per proces wordt ook vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke grondslag daarvoor geldt. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke applicaties worden ingezet en welke afspraken met derden zijn gemaakt (verwerkersovereenkomst/beveiligingsmaatregelen).
 
Persoonsgegevens
Jeito BV. verzamelt diverse persoonsgegevens over haar werknemers en voor diverse doeleinden zoals; solliciteren, administratie, vastleggen, beheren, verwerken, delen van persoonsgegevens met derden, bezorging van zaken, toestemming of op verzoek, wettelijke plicht, recht van de betrokkenen, inzage, verbetering, vergetelheid en om bezwaar te maken, indienen van verzoeken en tot slot voor klachten.
 
Jeito BV. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten. Dat gebeurt via de post, via de mail, via telefoon, via sociale media, waaronder LinkedIn en Facebook, via mond-tot-mond en in persoonlijke gesprekken met de betrokken sollicitant. De gegevens die Jeito BV. in het kader van sollicitaties verzamelt zijn de naam, de geboortedatum, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de opleidingen die de betrokkene heeft gevolgd, de werkervaring van de betrokkene en de karaktereigenschappen en vaardigheden van de betrokkene.
Deze persoonsgegevens worden door Jeito BV. verwerkt met als doel de juiste sollicitant voor de vacature te kunnen selecteren. De persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd. 
Jeito BV. respecteert de privacy van haar werknemers, stagiaires en alle andere (ingehuurde of ingeleende) werknemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die werknemers aan Jeito BV. verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
In het kader van de gesloten arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst, uitzend- of inleenovereenkomst of andere overeenkomst die gericht is op het verrichten van werkzaamheden voor Jeito BV. door een werknemer en/of op basis van wettelijke grondslagen, legt Jeito BV. gegevens vast in haar systemen ten behoeve van het gebruik door Jeito BV. en de in deze Privacyverklaring genoemde derden. 
 
Het gaat – of kan gaan – om de volgende gegevens:
 • (voor)naam/(voor)namen, achternaam/achternamen, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • BSN;
 • Kopie- ID bewijs, nationaliteit;
 • Curriculum Vitae, diploma’s en andere informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Salarisgegevens en bankrekeningnummer;
 • Portretfoto voor vermelding op de website;
 • Kenteken (uitsluitend als er een leaseovereenkomst is afgesloten);
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist.
Deze persoonsgegevens worden door Jeito BV. opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de (arbeids) overeenkomst, gedurende de looptijd van de (arbeids) overeenkomst en daarna, gedurende de voorgeschreven bewaartermijnen.
Jeito BV. deelt deze persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Jeito BV., anders dan ter uitvoering van een overeenkomst, met toestemming van de betrokkene, voor externe verwerking, om juridische redenen, vanwege wettelijke verplichting(en).
 
Jeito BV. verstrekt de benodigde persoonsgegevens, zoals adresgegevens aan een koerier of bezorger om zaken bij de betrokkene te kunnen laten bezorgen. Daarnaast geeft Jeito BV. met toestemming van of op verzoek van de betrokkene, persoonsgegevens aan andere partijen door. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar de toestemming voor is gegeven en wat de gevolgen daarvan zijn.
Jeito BV. werkt samen met diverse financiële en HR-dienstverleners. Jeito BV. heeft deze derden toegang gegeven tot die van de bovenstaande persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun door ons aan hen gegeven opdracht(en). Het betreft de volgende – met name genoemde – derden:
 • Denk hierbij aan partijen zoals salarisadministratie etc.
 •  
Jeito BV. draagt er zorg voor dat deze derden allen een bewerkingsovereenkomst hebben ondertekend en dat zij zich houden aan de door Jeito BV. aan hen opgelegde vertrouwelijke behandeling en afdoende beveiliging. Tenslotte deelt Jeito BV. persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of gerechtvaardigde verzoeken van overheidsinstanties. 
 
Rechten betrokkenen op de persoonsgegevens
De betrokkenen van wie Jeito BV. persoonsgegevens verwerkt heeft recht op: inzage, verbetering of aanvulling, verwijdering, beperking van verwerking en overdracht van persoonsgegevens. Bovendien hebben de betrokkenen recht op het maken van bezwaar. 
 
Een betrokkene kan Jeito BV. altijd vragen of zij zijn persoonsgegevens verwerkt. Als Jeito BV. de persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt, dan heeft de betrokkene recht op inzage in die persoonsgegevens. De betrokkene kan Jeito BV. ook vragen om een afschrift van de persoonsgegevens aan hem te verstrekken. Jeito BV. voldoet aan dat verzoek. 
 
Als betrokkene kan aantonen dat de gegevens die Jeito BV. over hem heeft onjuist of onvolledig zijn, dan heeft betrokkene het recht om Jeito BV. te verzoeken om die gegevens te verbeteren of aan te vullen. Jeito BV. voldoet aan dat verzoek, met dien verstande dat slechts die gegevens die objectief bepaalbaar onjuist of onvolledig zijn verbeterd of aangevuld kunnen worden. 
Als betrokkene kan aantonen dat het bewaren of bewerken van (bepaalde) persoonsgegevens niet noodzakelijk is, dan kan hij Jeito BV. verzoeken om het bewaren of bewerken van die persoonsgegevens te staken en/of de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen.
 
Jeito BV. voldoet aan dat verzoek, met dien verstande dat het verzoek tot het staken van het bewaren of bewerken van slechts die gegevens kan worden verzocht die objectief bepaalbaar niet noodzakelijk zijn.
Voor zover de verwerking van de gegevens van betrokkene is gebaseerd op de rechtmatige belangen van Jeito BV. (en niet op andere verwerkingsgronden), dan heeft betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens op basis van zijn persoonlijke situatie. 
Betrokkenen kunnen hun verzoeken met betrekking tot de bewaring en/of bewerking van hun persoonsgegevens richten tot securityofficer@jeito.nl Jeito BV. kan de betrokkene verzoeken zich te identificeren. 
 
Betrokkenen hebben altijd recht om over de verwerking van persoonsgegevens door Jeito BV. een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).
 
Deze privacyverklaring voldoet aan de voorwaarden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG daaraan stellen. Jeito BV. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring zo nodig te actualiseren. Door ondertekening van de arbeidsovereenkomst verklaart de werknemer zich akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring die daar onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt.