Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij Jeito B.V. (hierna: ‘Jeito’) producten, diensten en werkzaamheden van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert. Onder ‘klant’ wordt verstaan; iedere (rechts)persoon die opdracht geeft aan Jeito tot het leveren van producten, het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden.
1.2 Jeito is bevoegd om eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen treden vier weken na de bekendmaking, of op een latere door Jeito op te geven datum, in werking.
1.3  De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jeito, voor de uitvoering waarvan door Jeito derden worden betrokken.
1.4   De toepasselijkheid van inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van klant op bestaande of toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.5Ook indien Jeito niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig momentgeheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Jeito en de klant zullen op dat moment in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbod, aanvaarding, prijs, facturatie

2.1  De aanbiedingen en offertes van Jeito zijn vrijblijvend tenzij anders is aangegeven. Aanbiedingen kunnen worden gedaan onder het gelijktijdige voorbehoud van goedkeuring door de directie.
2.2  De in aanbiedingen en offertes van
Jeito genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere door de overheid verplicht gestelde heffingen en bijdragen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.3 Indien door partijen het honorarium voor
de door Jeito te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag zal Jeito haar werkzaamheden op uurbasis verrichten tegen het door haar gehanteerde uurtarief. In voorkomende gevallen biedt Jeito aan klant de mogelijkheid om een aantal uren vooraf in te kopen die naar behoefte en in overleg kunnen worden ingezet. Als Jeito na de inkoop van uren door de klant haar uurtarief verhoogt zal ten tijde van de inzet van de betreffende uren het verschil in uurtarief aan klant worden gefactureerd.
2.4Werkzaamheden worden op werkdagen tijdens kantooruren verricht. Bij uitzondering, bijvoorbeeld in geval van een calamiteit of anderszins spoedeisende kwestie, zal Jeito buiten kantooruren werkzaamheden verrichten. De werkzaamheden buiten kantooruren worden door Jeito in rekening gebracht met een toeslag. Deze toeslag bedraagt:
 –    per gewerkt uur  op werkdagen tussen 18.00 en 23.00 uur: uurtarief + 50%;
per gewerkt uur op werkdagen tussen 23:00 en 7:30 uur: uurtarief + 100%;
per gewerkt uur op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 7:30 en 18.00 uur: uurtarief + 100%; 
per gewerkt uur op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 18.00 uur en 7:30:
uurtarief + 200%.
De in aanbiedingen en offertes van Jeito genoemde bedragen zijn  gesteld in Euro (€), tenzij uitdrukkelijk een
    1. andere munteenheid is vermeld.
Klant is bij de minste twijfel over de
juistheid van de aanbieding of offerte, verplicht deze ter verificatie aan
Jeito voor te leggen. Jeito kan niet worden gehouden aan kennelijke
    1. vergissingen of verschrijvingen in aanbiedingen en offertes.
2.7  Jeito verlangt in alle gevallen dat de gesloten overeenkomst schriftelijk (waaronder tevens begrepen ‘per e-mail’) wordt vastgelegd.  
De overeenkomst komt tot stand indien klant akkoord geeft op de offerte en Jeito vervolgens de opdracht bevestigd of indien Jeito tot uitvoering overgaat.
2.8      Indien een aanbieding of offerte (mede) gebaseerd is op de kostprijs van goederen en diensten van derden (waar0nder ook licenties en abonnementen) en deze kostprijs na de totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, behoudt Jeito zich het recht voor het bedrag van de verhoging in rekening te brengen bij klant.
2.9Jeito factureert per maand tenzij anders overeen is gekomen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2.10Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van klant, geldt dat Jeito gerechtigd is, conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende tarieven te verhogen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Jeito tot aanpassing van haar tarieven, geldt dat Jeito steeds gerechtigd is schriftelijk -met inachtneming van een termijn voor aankondiging van ten minste een maand- de geldende tarieven te verhogen.
2.11Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is klant van rechtswege in verzuim.  Klant is de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.
2.12Bij niet tijdige betaling is klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van de volgende door Jeito te maken kosten:
a.buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten, dan wel een daarvoor in de plaats gekomen regeling;
b.de kosten voor advocaten, deurwaarders en/of incassobureaus;
c.de eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
2.13Jeito heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de
(incasso)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
2.14Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van klant niet op.
2.15Jeito heeft in alle gevallen het recht om vooruitbetaling te verlangen.
2.16Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van door haar aan Jeito verschuldigde bedragen.

Artikel 3 opdrachten en termijnen

 3.1    De overeenkomst tussen Jeito en klant strekkende tot de levering van diensten en/of de uitvoering van werkzaamheden betreft een overeenkomst van opdracht.
3.2     Jeito zal de opdracht naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Jeito rust steeds een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis.
3.3     Indien een bindende termijn van uitvoering overeen is gekomen wordt deze verlengd met de periode dat zich een verhinderende omstandigheid (zoals overmacht ex. artikel 9 van deze algemene voorwaarden) voordoet, dan wel wanneer klant haar verplichtingen conform de gesloten overeenkomst niet nakomt.
3.4     De met Jeito overeengekomen termijnen zijn nimmer bindend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen.
3.5     Jeito is, tenzij uitvoering door een bepaalde persoon uitdrukkelijk is overeengekomen, gerechtigd om een opdracht geheel of ten dele door haar medewerkers of door een derde te laten uitvoeren. De werking van het in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW bepaalde wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Klant machtigt hierbij Jeito uitdrukkelijk om alle door de betreffende inschakelde derde(n) gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen namens Klant te aanvaarden.
3.6    Klant is gehouden steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen aan Jeito te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Voorts zal Klant er kosteloos voor zorgdragen dat:
a.    desgevraagd een werkruimte aan Jeito ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen;
b.    haar medewerkers gedurende de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar zijn voor Jeito; en
c.    zij inzage verleent in alle documenten en gegevens, die naar het oordeel van Jeito voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
3.7 Indien Klant enige verplichting uit hoofde van het vorige artikellid niet nakomt dan verkeert zij zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. Alsdan is CCS bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten en/of de ten gevolge van het verzuim door haar gemaakte kosten tegen haar gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
3.8 Jeito voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen. Klant vrijwaart Jeito hierbij voor aanspraken van derden in verband met of voortvloeiend uit de uitvoering van werkzaamheden of gegeven adviezen.
3.9  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Jeito gerechtigd de overeenkomst in delen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 4 Klachten en reclame
4.1Jeito staat er niet voor in dat apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke en/of door klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
4.2Indien sprake is van een onjuiste levering, een onjuiste of gebrekkige werking van de geleverde producten, een gebrekkige dienst of onjuiste facturatie door Jeito, is klant verplicht Jeito hiervan binnen zeven werkdagen na ontvangst c.q. uitvoering schriftelijk op de hoogte te brengen onder gelijktijdige nauwkeurige beschrijving van het gebrek.
4.3Indien klant tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en diensten, althans hetgeen waartoe zij Jeito opdracht gegeven heeft.
4.4Indien na de in artikel 4.2 genoemde termijn melding wordt gemaakt, dan komt klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Hetzelfde geldt in het geval dat de klacht haar oorzaak vindt in nalatigheid van klant.
4.5Indien tussen Jeito en klant is komen vast te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Jeito de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan naar eigen keuze- vervangen of zorgdragen voor herstel. Indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, zal in afwijking van het voorgaande, schriftelijke kennisgeving van het gebrek door klant volstaan.Indien tussen partijen is komen vast te staan dat sprake is van een gebrekkige dienst zal Jeito – naar eigen keuze- overgaan tot herstel of vergoeding.
4.6  Op maat gemaakte of op verzoek van klant aangepaste producten kunnen niet worden geretourneerd. Overige producten kunnen – mits in ongebruikte en originele staat – binnen zeven dagen na levering worden geretourneerd indien dit schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. Kosten van verzending komen voor rekening van klant.
5. levering zaken
5.1 Door Jeito te leveren zaken gelden als geleverd, zodra Jeito klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Jeito of bij een derde klaar staan om door klant te worden afgehaald of om in opdracht van klant te worden verzonden. Vanaf dit moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van klant.
5.2 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Jeito het transport van de zaken verzorgt, zijn zowel de transportkosten als het risico van verlies of schade en herstel daarvan tijdens het transport voor rekening van klant.
5.3 Jeito spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen, al dan niet uiterste, (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Jeito genoemde of tussen partijen overeengekomen (tussentijdse) (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden  Jeito niet en hebben steeds een indicatief karakter.
5.4Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Jeito gerechtigd de overeenkomst in delen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren
5.5Jeito blijft eigenaar van de door hem geleverde zaken zolang klant:
a.niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit enige overeenkomst met Jeito;
b.en vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten (zoals schade, boetes, rente en incassokosten) niet heeft voldaan.
5.6 Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Jeito te bewaren. Klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Jeito op eerste aanzegging ter inzage te geven.

Artikel 6 Niet-nakoming, opschorting, informatieverstrekking en ontbinding

6.1Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van die overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
6.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat Jeito ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Jeito vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6.3 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien aan de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt uitgesproken, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Jeito kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van klant direct of indirect wijzigt. Jeito is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Jeito, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Jeito vereist is.
6.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
6.5 Indien één van de in artikel  6.3 genoemde gevallen zich voordoet, blijven de rechten van Jeito op nakoming in stand. Jeito is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van klant die voortvloeit uit of anderszins verband houdt met de (gehele of gedeeltelijke) opzegging, ontbinding of opschorting door Jeito in verband met artikel 6.3.
6.6 Bij de beëindiging van een overeenkomst tussen Jeito en klant staakt klant het gebruik van de diensten en programmatuur van Jeito en retourneert zij alle door Jeito aan haar ten titel van (bruik)leen en/of huur ter beschikking gestelde zaken.
6.7 Jeito voert de overeengekomen werkzaamheden uit op basis van de door klant verstrekte informatie en gegevens. Klant draagt zorg voor correcte en tijdige aanlevering van de informatie en gegevens waarvan Jeito aangeeft, of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Jeito is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die direct of indirect het gevolg is van niet correcte of niet tijdige aanlevering van de bedoelde informatie en gegevens door klant. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en de gegevens niet tijdig aan Jeito zijn verstrekt, heeft Jeito het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6.8 Jeito is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien (a.) sprake is van een toerekenbare tekortkoming van klant als bedoeld in artikel 6.1 danwel (b) Jeito na het sluiten van de overeenkomst bekend raakt met feiten of omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat klant haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Indien Jeito gebruikt maakt van zijn opschortingsbevoegdheid heeft klant geen recht op eventuele vergoeding van daardoor ontstane schade.

 Artikel 7                Geheimhouding

7.1Klant en Jeito dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Deze geheimhouding geldt niet voor Jeito indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Jeito. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
7.2Partijen zullen voornoemde geheimhoudingsplicht opleggen aan alle binnen hun bedrijf werkzame personen en aan alle personen die namens of in opdracht van hen zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.3Klant erkent dat de van Jeito afkomstige offertes, adviezen, technische beschrijvingen, tekeningen, schema’s  en programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter hebben in de zin van dit artikel en dat deze bedrijfsgeheimen van Jeito, diens toeleveranciers en/of de producent van de programmatuur bevatten.
7.4Indien klant in strijd handelt met enige verplichting van artikel 7.1 t/m 7.2 is zij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, en € 500,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Jeito om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 8.1  De totale aansprakelijkheid van Jeito wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is steeds beperkt tot de vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Jeito aan klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van respectievelijk de aanschafprijs van het betreffende product danwel de voor de betreffende werkzaamheden overeengekomen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst tussen Jeito en klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, is de aansprakelijkheid van Jeito beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.
8.2 Voorts heeft te gelden dat de aansprakelijkheid als bedoel in het vorige artikellid is beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Jeito in het betreffende geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Aan klant wordt desgewenst kosteloos een kopie verstrekt van de van toepassing zijnde verzekeringspolis(sen).
8.3 Onder directe schade als bedoeld in artikel 8.1  wordt uitsluitend verstaan;
-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Jeito aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Jeito toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.
8.4      De aansprakelijkheid van Jeito voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opzichtschade, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan Jeito voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan Jeito voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Jeito verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
8.5      Jeito  is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover klant zich voor de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel zich in redelijkheid had kunnen verzekeren.
8.6      Voor zover Jeito bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan Jeito gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens klant te aanvaarden.
8.7       Jeito is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden.
8.8. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening
aan klant door of vanwege Jeito zijn betrokken.
8.9      Jeito is niet aansprakelijk voor kosten of schade ten gevolge van de wijziging, vernietiging of verlies van programma’s, bestanden en/of andere gegevens, aangezien klant krachtens deze algemene voorwaarden gehouden is er voor zorg te dragen dat zij te allen tijde een back-up van die programma’s, bestanden en gegevens behoudt.
8.10 De in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Jeito laten eventuele verdergaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Jeito die elders in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, onverlet.
8.11  Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Jeito voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Jeito.
8.12 Klant vrijwaart Jeito voor aanspraken van derden die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen niet aan Jeito kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Jeito onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Jeito kan worden verlangd.
9.2 Tot de omstandigheden als bedoeld in artikel 9.1 worden mede gerekend: oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en -bemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, brand, ontploffing, natuurgeweld, pandemieën, stroomstoringen, transportvertragingen, apparatuuruitval, cybercriminaliteit,  verstoring van digitale infrastructuur, ongelukken, weersomstandigheden, de omstandigheid dat door Jeito ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of partijen waarvan klant afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen,  en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van Jeito nakoming, tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder overmacht wordt ook verstaan: onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal en/of materieel, waarvan Jeito zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of zo onevenredig kostbaar wordt dat (gehele of gedeeltelijke) nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van Jeito kan worden verwacht.
9.3Jeito heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn  verplichtingen jegens klant na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt Jeito zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
9.4 Een beroep op overmacht kan door Jeito worden gedaan voor, tijdens en na de periode waarin de werkzaamheden of levering op grond van de overeenkomst verricht moeten of moesten worden.
9.5 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zestig dagen heeft geduurd, is Jeito bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Klant is na die zestig dagen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door Jeito.
9.6 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel 10 geleden of te lijden schade. Ook niet als Jeito enig voordeel geniet ten gevolge van de overmachtstoestand.

Artikel 10 Contact

10.1 Het contact tussen klant en Jeito verloopt zoveel mogelijk via één of meer door resp. Jeito en klant aangewezen contactpersonen.
10.2  Incidenten en storingen dienen door klant zo spoedig mogelijk aangemeld te worden door middel van het door Jeito beschikbaar gestelde incident-managementsysteem.

Artikel 11 Toepasselijk recht, de taal en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jeito partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien klant aldaar haar woon- of vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
11.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. 
11.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op arbitrage nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Wervingsverbod

12.1  Klant zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken werknemer(s) van Jeito (of van door Jeito bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden) aannemen of benaderen om bij klant, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van klant, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten. Dit wervingsverbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst en enige verlenging daarvan en gedurende de twaalf (12) maanden daarna, zulks onder verbeurte van een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van zes maanden brutosalaris van de betreffende werknemer(s).

Artikel 13 Duur overeenkomst

13.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur, bij gebreke waarvan de duur van 12 maanden geldt.
13.2 Na de in artikel 13.1 genoemde termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet en is deze maandelijks opzegbaar. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan tegen het einde van de kalendermaand. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
13.3 De overeenkomst kan eindigen met wederzijds goedvinden, mits beide partijen schriftelijk instemmen met deze beëindiging.

Artikel 14 Wijzigingen

14.1 Veranderingen in de door klant verstrekte opdracht, dan wel aanvullende opdrachten, gelden alleen als deze worden overeengekomen met instemming van Jeito. Veranderingen in de opdracht kunnen gevolgen hebben voor de condities waaronder de oorspronkelijke opdracht is aanvaard.
14.2 Bij een verandering of aanvulling van de opdracht is Jeito gerechtigd een hogere prijs te verlangen en overeengekomen termijnen/tijdstippen aan te passen.

Artikel                  15             handling                 data        na             beëindiging overeenkomst

15.1 Na beëindiging van de overeenkomst als gevolg van opzegging of ontbinding worden alle eventueel voor klant opgeslagen gegevens tot 14 dagen na de datum van beëindiging beschikbaar gehouden. Jeito kan desgevraagd een kopie van die gegevens maken en verstrekken. Na de termijn van 14 dagen worden de voor klant opgeslagen gegevens door Jeito gewist, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.  Voor het verlenen aan medewerking bij het veiligstellen van de betreffende gegevens door klant kan Jeito kosten in rekening brengen.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

16.1 Jeito behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij Jeito.
16.2 Jeito heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van klant ter kennis van derden wordt gebracht.
16.3  Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Jeito, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en/of dwingend recht uitdrukkelijk aan haar zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
16.4 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Jeito van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Klant vrijwaart Jeito tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integreren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
16.5 Bij inbreuk op danwel overtreding van hetgeen in dit artikel is opgenomen is klant een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 per overtreding, en € 500,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt,  onverminderd het recht van Jeito om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Privacy en gegevensbescherming

17.1 Jeito hecht veel waarde aan het op een verantwoorde wijze omgaan met privacygevoelige informatie.
Jeito zal zich inspannen om de privacy van klanten, medewerkers en gebruikers zoveel als mogelijk te waarborgen.
Inzage in privacygevoelige gegevens bij  klant geschiedt vanzelfsprekend alleen indien noodzakelijk bij de uitvoering van de werkzaamheden,  na opdracht van klant of indien Jeito daartoe wettelijke verplicht is.
Jeito zal buiten het bestek van de overeenkomst nooit gegevensbestanden van klant bewaren, gebruiken, kopiëren voor eigen gebruik of openbaar maken.
17.2 Jeito verwerkt, in gevallen waarin zij verwerker is en klant
verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens in overeenstemming met een tussen partijen gesloten verwerkersovereenkomst.